ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Advocatenkantoor De Boon (hierna: “het kantoor”) is een éénmanszaak die uitsluitend wordt vertegenwoordigd door mr. A.G.P. (Peter) de Boon en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096589.
 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die het kantoor aan haar cliënten levert. Telkens als een cliënt een beroep doet op de diensten van het kantoor, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen.
 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Een opdrachtgever (hierna: cliënt) kan ter zake geen aanspraken ontlenen aan de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.
 1. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat het kantoor de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging van de opdracht door het kantoor aan cliënt.
 1. Ter uitvoering van een opdracht mag het kantoor, onverminderd haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, zo nodig gegevens van of over de cliënt aan derden ter beschikking stellen.
 1. Het kantoor is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden kan het kantoor (mede) namens de cliënt aanvaarden.
 1. In geval van waarneming/vervanging maakt het kantoor in beginsel gebruik van Dobosz Advocatuur, Stephensonstraat 45 (2723 RM) Zoetermeer.
 1. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor het kantoor in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.
 1. Het kantoor verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt het kantoor zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. Het kantoor is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.
 1. Het kantoor is onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, processtukken, enz. die het kantoor aan haar cliënten doet toekomen, is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert.
 1. De adviezen, opinies, schriftelijke stukken enz. uitgaande van het kantoor zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van het kantoor. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke cliënten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door het kantoor.
 1. Het kantoor mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt.
 1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor in verband met een opdracht, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van het kantoor, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zgn. eigen risico van het kantoor volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.
 1. De cliënt vrijwaart het kantoor voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het kantoor.
 1. De aan het kantoor verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de door het kantoor aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het volgens het kantoor ter zake toepasselijke uurtarief, en vermeerderd met een percentuele opslag wegens kantoorkosten. Het kantoor kan de toepasselijke uurtarieven van tijd tot tijd aanpassen. Verschotten van het kantoor ten behoeve van de cliënt worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor zover toepasselijk, worden alle bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Betaling dient te geschieden binnen de bij de factuur gestelde termijn, bij gebreke waarvan het kantoor de opdracht zonder meer mag ontbinden, onverminderd haar overige rechten. Het kantoor behoudt zich het recht voor het dossier van de cliënt aan de cliënt in voorkomende gevallen te retourneren of onder zich te houden en de werkzaamheden voor de cliënt te staken indien de cliënt niet of niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen jegens het kantoor voldoet. Onder de betalingsverplichtingen van de cliënt wordt tevens begrepen het betalen van het voorschot bedrag dat het kantoor aan de cliënt in rekening heeft gebracht.
 1. Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door Het kantoor moeilijker maakt of indien blijkt dat er hogere kosten aan zijn verbonden, is het kantoor gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.
 1. Blijft betaling van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn uit, dan is het kantoor gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige factuurbedrag  te verhogen met incassokosten.  Deze verhoging bedraagt minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-.
 1. De rechtsverhouding tussen de cliënt en het kantoor wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.
 1. Het kantoor is bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen. Nadat u dit schriftelijk is medegedeeld en u dit niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft verworpen bent u daaraan gebonden.